Navigácia

 

Obchodní a reklamační podmínky

 1. Kontakty


Obchodní jméno: R.P.M. s.r.o.

Adresa: Strojnícka 18

080 06 Prešov, Slovensko

 

IČO: 31704425

DIČ: 2020520117

IČ DPH: SK2020520117

 

Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, ve vložce číslo 2206 / P.

 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

                  účet:  319126836/0300

Telefon: +421905584816 v čase od 16,30 do 19.00 v pracovní dny

E-mail: eshop@hezka-domacnost.cz

 

Odpovědný vedoucí: Peter Uhlár, +421905906526

 

 

Příjem objednávek přes e-shop: nonstop

Provozní doba (dostupnost na tel. Lince / emailu): Pondělí až pátek od 9.00 do 17.00

Orgán dozoru: Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Slovensko

Obránců míru 6

080 01 Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk

2. Adresy inspektorátů SOI
Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Slovensko

Obránců míru 6

080 01 Prešov 1

tel .: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk

 

3. Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je R.P.M.s.r.o., se sídlem Strojnícka 18, 080 06 Prešov, Slovensko
 2. Prodávajícím je R.P.M.s.r.o., se sídlem Strojnícka 18, 080 06 Prešov,Slovensko
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.hezka-domacnost.cz je R.P.M.s.r.o., se sídlem Strojnícka 18, 080 06 Prešov, Slovensko
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a ta není nulová).
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.


Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží a službách jsou konečné včetně 10% resp. 20% DPH
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.


Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4. tohoto článku.
 4. V případě pokud je kupující vyzván k úhradě zálohy resp. zálohové platby nebo si zvolí platbu převodem na účet, tedy jakýkoliv jiný způsob platby, při kterém poukazuje peněžní prostředky před dodáním zboží nebo poskytnutím služby, je povinen tuto platbu uskutečnit ve lhůtě stanovené dodavatelem. V případě pokud v uvedené době splatnosti nebude připsána úhrada na účet dodavatele, objednávka se ruší pro nesplnění povinností prodávajícího uhradit zálohu nebo neuhrazení platby předem.
 5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.


Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. 1 platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
  2. 1 platba internetbankingem, použitím služby EVERIFIN
  3. 1 platba prostřednictvím platební brány CardPay
  4. 1 platba při osobním převzetí na prodejně
  5. 1 platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
  6. 1 platbu na základě dárkového poukazu.
 2. Všeobecné podmínky pro využití platební metody Everifin (internetbanking)

Kupující bere na vědomí, že portál hezka-domacnost.cz umožňuje uhradit cenu za objednávané zboží nebo službu i prostřednictvím platební metody Everifin (internetbanking). Platební metoda Everifin představuje platební iniciační službu, na jejímž základě dojde se souhlasem kupujícího k odeslání platebního příkazu k realizaci platby příslušné ceny za objednávané zboží nebo službu do banky kupujícího (dále jen „PIS“).
V případě, že se kupující rozhodne využít pro účely úhrady ceny za objednávané zboží nebo službu platební metodu Everifin, PIS pro kupujícího poskytne společnost Usability Engineering Center, s.r.o., se sídlem Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 UEC“). UEC je oprávněným poskytovatelem PIS na základě licence od Národní banky Slovenska č.j. 100-000-296-557, evidovaným v rejstříku Národní banky Slovenska zde: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktní údaje na UEC jsou následující:
adresa provozovny: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČ: 46 963 774
e-mail: info@everifin.sk
web: everifin.sk
Orgánem dohledu nad poskytováním služby PIS společností UEC je Národní banka Slovenska se sídlem Imricha Karvaše 1, 813 25 Bratislava. Kontaktní údaje na orgán dohledu jsou:
e-mail: info@nbs.sk
telefonní číslo: 02/5787 1111
V případě, že si kupující v souvislosti s úhradou ceny za kupované zboží nebo služby na portálu vybere jako platební metodu Everifin, společnost UEC jako poskytovatel PIS zajistí automatizované vyplnění příslušných platebních údajů (suma ceny na úhradu v eurech, variabilní symbol platby, IBAN platebního účtu prodávajícího jako příjemce platby) do elektronického formuláře pro účely odeslání platebního příkazu bance kupujícího, ve které má kupující vedený platební účet. Kupující potvrdí správnost platebních údajů a souhlas s odesláním platebního příkazu své bance potvrzením příslušného formuláře (kliknutím na tlačítko „Internetbanking“). Okamžikem vyjádření souhlasu ve smyslu předchozí věty vzniká mezi kupujícím a společností UEC smlouva o poskytnutí jednorázové platební služby.
Po vyjádření souhlasu kupujícího s odesláním platebního příkazu ve smyslu předchozího bodu tohoto článku Společnost UEC jako poskytovatel PIS předloží do kupujícím určené banky prostřednictvím internetu platební příkaz k realizaci platební operace spočívající v převodu finančních prostředků ve výši příslušné ceny za kupované zboží nebo služby z určeného platebního účtu kupujícího na platební účet prodávajícího. Od předložení platebního příkazu bance kupujícího se zpracování platebního příkazu řídí podmínkami příslušné banky kupujícího. Společnost UEC neodpovídá za výsledek zpracování platebního příkazu ani za datum zrealizování (vypořádání) platební operace ve smyslu platebního příkazu, kromě případů uvedených v bodech 11 a 12 tohoto článku.
Pro účely autentifikace kupujícího bude kupující přesměrován na internetový portál příslušné určené banky kupujícího, která vede příslušný platební účet kupujícího, jehož prostřednictvím má dojít k platební operaci ve smyslu předkládaného platebního příkazu. Autentifikaci kupujícího (včetně silné autentifikace) zajistí přímo banka kupujícího ve smyslu předchozí věty. Samotná společnost UEC v souvislosti s poskytnutím PIS nebude získávat žádné identifikační údaje kupujícího a nebude realizovat zvláštní autentifikaci kupujícího.
Po předložení platebního příkazu bance kupujícího ve smyslu bodu 4 tohoto článku bude společnost UEC informovat kupujícího o tom, zda banka kupujícího platební příkaz přijala nebo odmítla, a to neprodleně poté, co společnost UEC obdrží tuto informaci od banky kupujícího (jako poskytovatele platební služby spočívající ve provedení platební operace ve smyslu platebního příkazu).
Poskytování služby PIS ze strany společnosti UEC prostřednictvím portálu je pro kupujícího bezúplatné a společnost UEC v této souvislosti nebude kupujícímu účtovat jakékoli poplatky.
Maximální lhůta pro provedení PIS na základě souhlasu zákazníka je .....................
V případě konverze měn mezi platebním účtem kupujícího a platebním účtem prodávajícího se použije směnný kurz stanovený bankou kupujícího.
Společnost UEC při poskytování PIS odpovídá za to, že v případě, že dojde ke splnění podmínek pro poskytnutí služby PIS pro kupujícího (tj. zejména pokud kupující vybere jako platební metodu pro úhradu ceny zboží a služeb objednávaných na portálu metodu Everifin a vyjádří souhlas s předložením konkrétního platebního příkazu v rámci PIS, kterou zajišťuje společnost UEC), společnost UEC předloží příslušný platební příkaz bance kupujícího jako poskytovateli platebních služeb, který vede platební účet Kupujícího.
Společnost UEC odpovídá za to, že v rámci poskytování PIS kupujícímu nebude poskytování služby PIS ovlivněno technickými chybami a že platební příkaz bude příslušné bance kupujícího předložen včas a se správným obsahem.
Kupující bere na vědomí, že samotná platební operace ve smyslu předloženého platebního příkazu realizuje příslušná banka, která pro kupujícího vede platební účet. Realizace platební operace se tak řídí podmínkami příslušné banky jako poskytovatele platebních služeb, který vede platební účet kupujícího. Za úspěšné, včasné a správné zrealizování platební operace v souladu se zákonem č.j. 492/2009 Sb. o platebních službách ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů odpovídá jednotlivá příslušná banka Kupujícího.
Společnost UEC nenese odpovědnost za žádnou škodu, která by mohla vzniknout kupujícímu tím, že nemůže v určitém okamžiku využít služby PIS.
Společnost UEC není oprávněna posuzovat, zda je kupující oprávněn provádět platební operace k tíži platebního účtu, který kupující v souvislosti s využitím platební metody Everifin určí. Tato práva kupujícího vyplývají ze smluvního vztahu upravujícího založení a vedení příslušného platebního účtu mezi kupujícím a jiným poskytovatelem platební služby (bankou kupujícího). Společnost UEC vychází při poskytování PIS z předpokladu, že kupující je oprávněn iniciovat platební službu na příslušném platebním účtu. Společnost UEC zároveň nebude posuzovat, zda kupující při využívání služby PIS jedná vlastním jménem nebo v rámci svého zaměstnání, povolání, podnikání nebo jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce.
Kupující před udělením souhlasu k poskytnutí služby PIS potvrzuje, že se seznámil s informací o zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti UEC dostupnou na webu https://www.everifin.com/cs/privacy-policy
Společnost UEC po uskutečnění PIS na základě souhlasu kupujícího poskytne kupujícímu:
potvrzení o úspěšném předložení platebního příkazu od poskytovatele platebních služeb, který vede platební účet (banky kupujícího),
odkaz umožňující kupujícímu identifikovat platební operaci jakož i veškeré informace získané spolu s platební operací,
částku platební operace,
částku všech poplatků ve prospěch společnosti UEC za příslušnou platební operaci (nebo informaci, že jde o operaci bez poplatku).
Smluvní strany dohodly, že právní vztahy vzniklé ze smlouvy o poskytnutí jednorázové platební služby mezi kupujícím a UEC nebo s touto smlouvou související se řídí českým právním řádem.
Smluvní strany se dohodly, že věcně a místně příslušné k projednávání všech a jakýchkoli sporů, které mohou souviset se smlouvou o poskytnutí jednorázové platební služby mezi kupujícím a UEC včetně její platnosti, jsou příslušné všeobecné soudy České republiky.
Kupující je oprávněn uplatnit jakoukoli reklamaci služby PIS vůči UEC písemně na adrese sídla UEC nebo e-mailem na e-mailovou adresu UEC uvedenou v bodě 2 těchto všeobecných podmínek. Bližší postup při uplatňování reklamací vůči společnosti UEC je upraven v reklamačním řádu UEC, se kterým se kupující seznámil před vyjádřením souhlasu s poskytnutím služby PIS. Reklamační řád je dostupný na webu: https://www.everifin.com/cz/return-policy

 

 

3. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

4. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

 1. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 2. slevu za opakovaný nákup,
 3. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.


Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
  1. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
   kurýrní společnosti 123Kurier, s.r.o., Vojtaššákova 616, 02744 Tvrdošín, Slovensko
  2. prostřednictvím služby Zásilkovna, Kopčianska 3338 / 82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika [12]
  3. osobně na zvolené provozu v objednávce,
  4. vlastní dopravou prodávajícího


Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb 

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si  dopravní účtujeme za každý jeden balík:


při dopravě kurýrní společností s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 135,- Kč

při dopravě nadrozměrných zásilek kurýrní společností s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 155,- Kč

při dopravě službou Zásilkovna - 122,- Kč

 

 1. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi): při dopravě kurýrní společností s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - cena přepravy plus 35,- Kč poplatek za platbu na dobírku.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše  uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může zaslat zboží ,který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.


Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.


Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.


Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech , případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona) výhradně do sídla společnosti. Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU Poznámka k bodu 6. - mezi tyto se řadí zboží zhotovené na základě požadavků spotřebitele zboží který nelze z hyg. důvodů vrátit pokud byl zabalen a tento obal byl porušen, a podobně.
 7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.


Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží nebo službu dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  1. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  3. právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  4. právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  6. právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
  7. právo na přenositelnost osobních údajů,
  8. právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údaju.

 

 1. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

 

 1. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727 /, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 2. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 3. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 4. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 5. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 6. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.
 7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.
 8. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 9. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.


Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.


Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (https: //www.mhsr. sk/obchod ochrana-spotrebitel/alternativně-esení-spotřebitelských-sporů-1/seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí . Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 18/2018 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU
 8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 14. dubna 2021.


Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)
nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. poškozením záruční plomby nebo jejích znehodnocením pokud zde produkt obsahuje,
  7. neodbornou montáží nebo demontáží,
  8. zásahem do produktu, kterým se provedou změny, které kvalitativně zlepšují produkt ale nebyly provedeny výrobcem nebo jím pověřenou osobou, např. přetaktování procesoru
  9. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží pokud takové označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. (Http: //www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamaci doporučujeme zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu, nejpozději však okamžikem, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  2. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  3. prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
  4. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
  5. jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 12. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím slevy, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí, přičemž kupující potvrzuje osobní převzetí resp. je dokladem i potvrzení přepravního podniku v případě pokud kupující osobně nepřebírá reklamaci ..
 13. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.
 14. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 15. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.
  Kontakt pro zasílání reklamací R.P.M. s.r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov, shop@pekna-domacnost.sk

5% SLEVA ZA ODBĚR NOVINEK A NA PRVNÍ NÁKUP